Fossum Grendehus

BarnehagenVår Fossum Grendehus startet 1997 av initiativtaker og eier Hanne Klamerholm. Vi er en privat barnehage som ligger i boligområdet på Fossum Syd.

Vi har store lyse lokaler der det er høyt under taket og god gulvplass. Utelekeplassen er relativt stor og flat, og har en rekke lekeapparater. Barnehagen ligger i rolige omgivelser, og et nærmiljø som byr på fine turmuligheter med Bærumsmarka, Bogstadområdet, Barketomta, Lysakerelven, Fossum idrettsplass og til skogen.

Barnehagen har til sammen 32 barn og 7 ansatte fordelt på to avdelinger. Vi er en liten barnehage hvor både barn og voksne kjenner hverandre godt på tvers av avdelingene.

Avdelinger

 

Avdeling Sol

Sol er vår småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1 til 3 år.  De er delt inn i to grupper; Rumpetroll (1-2 år) og Frosker (2-3 år).

Vi er ute hver dag og går på tur i vårt fantastiske nærmiljø. En dag i uken går Frosker på tur med Skilpadder på Måne. Frosker er ofte på besøk på Måne. Dette gjør vi gjennom hele året som en forberedelse til når de skal fra liten til stor avdeling.

For de yngste barna er den daglige omsorgen, tryggheten og trivsel som står i fokus. Det er gode rutiner for primære behov som soving, spising og kos samtidig som vi ser alle mulighetene som ligger hos hver og en. Vi gir barna gode opplevelser for lek og læring både ute og inne. Sang, rim, regler, eventyrstunder, dans og formingsaktiviteter er noe barna koser seg med til daglig. Så snart barna er trygge i barnehagen går vi ut på turer. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning. Vi legger vekt på empatitrening; kjenne igjen tegn på følelser, sette seg inn i andres sted og vise medfølelse og omtanke. Vi voksne tolker og er lydhør ovenfor barnas ytringer. Alle barna blir sett og hørt.

 

Avdeling Måne

Måne er vår storbarnsavdeling med 20 barn i alderen 3-6 år. Barna deles inn i både aldersblandet og aldersinndelte grupper, Skilpadder (3-4 år), Seler (4-5 år) og Delfiner (5-6 år).

Vi er ute hver dag og går på turer i vårt fantastiske nærmiljø. Vi har et tilbud om skiskole for Seler og Delfiner hver vinter.

Utelek og friluft preger barnehagehverdagen vår. Barna får minnerike opplevelser med tilstedeværende voksne. Vi benytter fenomener i naturen som elementer til undring og oppdagelse. Ved kombinasjon av voksenstyrte aktiviteter og frilek motiveres barna til å bevege seg i forskjellig terreng og bruke kroppen sin. Aking, ski, sykling, latter, fart og spenning er bare noe av det barna opplever på tur. Inne på avdelingen koser vi oss med samlingsstunder, eventyr, dans, drama, formingsaktiviteter og frilek. Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper. Vi er opptatt av å gi barna gode lekeforutsetninger, der de skal oppleve ro og få bedre kontakt med voksen og barn. En viktig dimensjon i livet er å ha venner. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom hele året både i form av barnas frilek og voksenstyrte aktiviteter. Hovedmålet er å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. 

Vår pedagogikk

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Vår Visjon: «Barn og voksne hånd i hånd»

De voksnes holdninger av avgjørende for hvordan barna utvikler seg i barnehagen. Vi ser barna som et selvstendig individ, med rettigheter til sine egne opplevelser, erfaringer, følelser og intensjoner.

Hånd i hånd med barna er vi trygge, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi møter barna med annerkjennelse, både gjennom kommunikasjon, holdninger og væremåte.

 

Våre satsningsområder

 

Lek og læring ute- «uteliv og naturopplevelser»

Barnehagen har en fantastisk beliggenhet for å kunne tilby gyldne naturopplevelser, og gode erfaringer gjennom utelek og naturopplevelser året rundt. I barnehagehverdagen er vi omgitt av natur og matematikk til enhver tid. Vi har faste turdager der vi har gylne muligheter til å undre oss over naturen sammen med barnegruppen.

Vi følger utviklingen med årstidene og vi forsker på det barna selv lurer på.

Matematikk kommer i mange flere former enn pluss og minus. Vi kan gå i skogen å se etter former, vi kan telle hvor mange barn som er i hver gruppe og vi kan se etter hvor mange blåbær som går i en hånd. Vi lærer om mengde, form og telling gjennom å leke og undre oss.

Det er viktig at de tidlig får et godt forhold til nærmiljøet og lærer seg å ta vare på det. Vi bruker naturen og uteområdet som lekearena og tar med oss de erfaringene vi gjør til andre situasjoner.

Uteliv og naturopplevelser bidrar til barnas kreativitet, nysgjerrighet, fantasi, spontanitet og gjør at barna får et nytt spillerom for leken sin. Det er også bra for barnas fysiske og mentale helse å være ute i naturen. Med engasjerte voksne legges det til rette for barns læring og mestring i utelek og naturen gjennom utforskning, undring, oppdagelser og lek. 

Uansett alder og modningsnivå vil alle barna få oppleve at de mestrer, og bidra til at barna blir glade i å være ute året rundt.

Vi arbeider for at barna skal få glede seg over naturen og undre seg over hvordan den endrer seg med årstidene. Naturen er et fristed for barna, her kan vi gjøre et mangfold av aktiviteter uansett årstid og i all slags vær.

I BarnehagenVår Fossum Grendehus har vi som mål at barna skal få:

- Være ute hver dag året rundt

- Bli glad i å være ute året rundt

- Utforske og gjøre erfaringer med muligheter naturen og uteleken byr på

- Undre seg over naturen, og de forandringer som skjer i takt med årstidene.

- Kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på nature

For å oppnå disse målene må personalet:

- Skape glede, inspirasjon og engasjement til lek, og av å være ute året rundt

- Legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek og læring

- Veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter

- Bygge på kreativitet, lek og være åpne for improvisasjon og barns

- Medvirkning

- Legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelser

 

Barns seksualitet- «jeg er meg!»

Kroppslig lek kan også innebære seksuelle leker som eks. doktorlek og familielek. Barn har seksuelle følelser helt fra de er født og det er viktig for barn å speile disse følelsene i andre barns tilsvarende følelser. Det gir en bekreftelse på en normalitet og en fortrolighet med egen kropp og er en naturlig del av barndommen.

I barnehagen treffer barn andre barn og det er derfor viktig at de får rom for denne type lek. Hvis man derimot forbyr seksuelle leker kan det påføre barn en skam og skyldfølelse som kan skade barnets sunne forhold til egen kropp og følelser. Alle voksne ønsker å beskytte barn mot overgrep og den beste måten å gjøre det på er å akseptere barns seksualitet, og å skape et åpent og aksepterende klima for denne type lek akkurat som all annen lek. Barnas egen integritet og grenser gjelder her like mye som i all annen lek. Ingen barn tvinges med på en lek de ikke ønsker å delta i, uansett hva slags lek det er.

Vi har fokus på at dette som helhet er et forebyggende arbeid med overgrep ved at vi snakker med barna og setter ord på de positive opplevelsene de har med sin egen kropp og seksualitet.  Vi må snakke med barna om de positive følelsene og erfaringer for å bidra til at de får et positivt forhold til sin egen kropp for at de også skal vite hva som ikke er greit.

I BarnehagenVår Fossum Grendehus har vi som mål at barna skal få:

- Utvikle en trygg og sunn seksualitet i samsvar med egen kjønnsidentitet

- Kunnskaper om kropp, seksualitet og hvordan barn blir til

- Få begreper og forhold til kroppen, gode og vonde følelser, gode og vonde hemmeligheter og gode og vonde berøringer

- Støtte til å sette egne grenser for egen kropp og lek

- Lære hva voksne ikke har lov til å gjøre med barn

For å oppnå disse målene må personalet:

Bruke et enkelt og forståelig språk og svare på barns spørsmål

- Skape trygge omgivelser og anerkjenne barns seksuelle leker

- Gi tilpasset informasjon i forhold til alder om forskjellige kjønn, legning, identitet og kultur

- Være åpne og la barna få leke seksuelle leker og snakke om seksualitet

- Ta barna på alvor og møte deres seksuelle lek med anerkjennelse

- Gi god informasjon og kunnskap til foreldrene om barns seksualitet

Kosthold

Kostnad for mat i barnehagen er kr 600,- per barn per måned.

Matpengene inkluderer 2 måltider/ dag. Vi serverer varm lunsj fra Bogstad catering mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdager serverer vi brødmat, grøt, suppe eller annen enkel turmat. På ettermiddagene serverer vi knekkebrød, brødmat. Barna får melk til hver måltid og frukt hver dag.

Kostordningen fastettes av foreldrene på høstens foreldremøte.