Vår pedagogikk

Satsningsområder;
Språk, tekst og kommunikasjon
Estetiske fag med fokus på musikk, drama og formingsaktiviteter

Mål:
• Vi ønsker barn og voksne som bruker språket i leken og i samspill med andre.
• Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer gjennom musikk, drama og forming.


I BarnehagenVår Fossum Grendehus setter vi BARNA I FOKUS og sørger for å gi trygghet, omsorg og trivsel.

Barn møter andre barn gjennom lek og den sosiale leken krever visse ferdigheter. Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I et lekefelleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre.

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært knyttet til lek, omsorg og danning. Vi skal skape rom for barnas undring, nysgjerrighet, vitebegjær og være aktivt tilstede med barna. Vi skal være bevisste på hvordan vi møter barnas uttrykk, både gjennom kroppsspråk, følelser og sosiale relasjoner. Vi skal gi barna oppgaver de mestrer, samtidig som vi skal gi dem utfordringer. Barnehagen styrker barnas læring i formelle situasjoner som er planlagt og ledes av personalet, samt i uformelle situasjoner som er knyttet til hverdagsaktiviteter, her-og-nå situasjoner, i lek og annen samhandling.

”Det kreves en lekende holdning for å oppleve at en pinne ikke bare er en pinne og at sand ikke bare er sand.”